مسئولیت‌های کیفری مدیران

مسئولیت‌های کیفری مدیران

در مورد مسئولیت‌های کیفری مدیران می‌توان گفت که: اعضای هیئت مدیره به موجب قانون تجارت تکالیفی به عهده دارند و در صورت تخلف از بعضی از مسئولیت‌های محوله مرتکب عمل مجرمانه می‌شوند که، مشمول مجازات‌هایی همچون حبس و جزای نقدی می‌شوند.

1- رئيس و اعضاء هيئت مديره هر شركت سهامی در صورت ارتكاب جرم زير به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه يا به جزای ‌نقدی از سی هزار تا سيصد هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
– در صورتي كه ظرف مهلت مقرر در اين قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شركت را مطالبه نكنند و يا دو ماه قبل از پايان مهلت‌ مذكور مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمايند.

– در صورتی كه هر یک از اعضاء هيئت مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هيئت مزبور صريحاً اعلام ‌كند كه بايد به تكليف قانونی برای سلب مسئوليت جزایی عمل شود و به اين اعلام از طرف ساير اعضاء هيئت مديره توجه نشود و جرم تحقق پيدا كند، ‌عضو هيئت مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئوليت جزایی از عضو هيئت مديره منوط به اين است كه‌ عضو هيئت مديره علاوه بر اعلام تكليف قانونی در جلسه هيئت مزبور مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هيئت مديره اعلام ‌نمايد. در صورتی كه جلسات هيئت مديره به هر علت تشكيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئوليت جزایی از عضو هيئت‌ مديره كافی است.

2- رئيس و اعضاء هيئت مديره شركت سهامی كه حداكثر تا 6 ماه پس از پايان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت‌ نكنند به حبس از دو تا شش ماه يا به جزای نقدی از بيست هزار تا دويست هزار ريال يا به‌هر دو مجازات محكوم خواهند شد.  موسسه آکادمی کلهر با داشتن کارشناسان خبره در تمام مسائل حقوقی پاسخگوی شما هستند، با ما در تماس باشید.

اشخاص زير به حبس تأديبی از یک سال تا سه سال محكوم خواهند شد:

 

مسئولیت‌های کیفری مدیران

الف – رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت كه بدون صورت دارایی و ترازنامه يا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی ‌را بين صاحبان سهام تقسيم كرده باشند.
ب – رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت كه ترازنامه غير واقع به منظور پنهان داشتن وضعيت واقعی شركت به صاحبان سهام ارائه يا ‌منتشر كرده باشند.
ج – رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت كه اموال يا اعتبارات شركت را برخلاف منافع شركت برای مقاصد شخصی يا برای شركت يا‌ مؤسسه ديگری كه خود به طور مستقيم يا غير مستقيم در آن ذينفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
د – رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت كه با سوء نيت از اختيارات خود بر خلاف منافع شركت برای مقاصد شخصی يا به خاطر‌ شركت يا مؤسسه ديگری كه خود به طور مستقيم يا غير مستقيم در آن ذينفع می‌باشند استفاده كنند.

مجازات اعضای هیئت مدیره شرکت 

  • رئيس و اعضاء هيئت مديره شركت كه متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع كه انتخاب بازرسان شركت بايد انجام پذيرد ‌به اين منظور دعوت ننمايند و يا بازرسان شركت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نكنند به حبس از دو تا شش ماه يا جزای نقدی از بيست‌هزار تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
  • رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل كه عامداً مانع يا مخل انجام وظايف بازرسان شركت بشوند يا اسناد و مدارکی را كه برای انجام‌ وظايف آن‌ها لازم است در اختيار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال يا به جزای نقدی از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به‌هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
  • رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل هر شركت سهامی كه مرتكب جرم زير بشوند به جزای نقدی از بيست هزار ريال تا دويست‌ هزار ريال محكوم خواهند شد.
    – در صورتي كه در موقع افزايش سرمايه شركت به استثنای مواردی كه در اين قانون پيش‌بيني شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به‌پذيره‌نویسی و خريد سهام جديد رعايت نكنند و يا مهلتی را كه جهت پذيره‌نويسی سهام جديد بايد در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.
  • رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل هر شركت سهامی كه عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذيره‌نويسی سهام ‌جديد به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند يا اطلاعات نادرست را تصديق كنند به حبس از شش ماه تا سه سال يا به جزای نقدی از يكصد هزار‌ ريال تا يک ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

نویسنده:خانم دکتر کلهر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *